Construction work for bridges and tunnels, shafts and subways

Country: Netherlands
Language: EN NL
Customer: Gemeente Eindhoven, Sector Realisatie, Beheer en Toezicht
Number: 1406
Publication date: 11-02-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Construction work for bridges

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Gemeente Eindhoven, Sector Realisatie, Beheer en Toezicht
   Postbus 90150
   Eindhoven
   5600 RB
   Netherlands
   Telephone: +31 402386733
   E-mail: aanbestedingen-RB@eindhoven.nl
   NUTS code: NL
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/b3320251e93271aa44d78142ed334a74
   Additional information can be obtained from the abovementioned addresselectronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/b3320251e93271aa44d78142ed334a74
   to the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Regional or local authority
  5. Main activity:
   General public services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Europese aanbesteding „Wegenstructuur Brainport Park — A. Fokkerweg”.


    Reference number: 694063001
   2. Main CPV code:
    45221000
   3. Type of contract:
    Works
   4. Short description:

    Het project „Wegenstructuur Brainport Park — A. Fokkerweg” omvat het in een bouwteam uitwerken van het Voorlopig Ontwerp (VO) voor de civiele kunstwerken en het Definitief Ontwerp (DO) voor de overige infrastructuur tot een Uitvoeringsontwerp (UO) en draagt een ieder ontwerpverantwoordelijkheid op basis van zijn/haar inbreng.

    Meer informatie over het project is opgenomen in de selectieleidraad.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    45316212, 71320000, 45230000
   3. Place of performance:
    NUTS code: NL414
    Main site or place of performance:

    De werkzaamheden vinden plaats op de kruising van de Anthony Fokkerweg met de N2/A2 in de gemeente Eindhoven.


   4. Description of the procurement:

    Het project bestaat in hoofdlijnen uit:

    — uitwerken van een VO hoofdconstructie van de civiele kunstwerken tot een DO. Na goedkeuring van de opdrachtgever het DO uitwerken tot een UO:

    o uitbreiding bestaande kunstwerken;

    o ontwerp nieuwe fietstunnel;

    o ontwerp nieuwe fietsbrug.

    — uitwerken DO nieuwe toerit op de N2 tot een UO;

    — integreren van de meest optimale bouwmethode van het ontwerp;

    — maken van een plan van aanpak (met o.a. fasering, planning, bouwmethode);

    — uitvoeren van de werkzaamheden zoals:

    o opbreken verhardingen, riolering en groen;

    o verwijderen kabels en leidingen;

    o aanbrengen tijdelijke voorzieningen en hulpconstructies;

    o grondwerk;

    o vervanging en aanleg nieuwe riolering;

    o aanleg van wegen, paden en groenstroken;

    o aanbrengen VRI installatie;

    o coördineren werkzaamheden openbare verlichting;

    o rijbaanafscheiding;

    o het verbreden van een bestaande brug en een bestaand viaduct;

    o het bouwen van een fietstunnel;

    o het bouwen van een nieuwe fietsbrug over de toerit.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Visie van de gegadigde op bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie (BLVC-plan) / Weighting: 0
    Quality criterion - Name: Omgang met onenigheid / Weighting: 0
    Quality criterion - Name: Risicobeheersing / Weighting: 0
    Price - Weighting: 0
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    Start: 2017-07-01
    End: 2019-06-30
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
    Envisaged number of candidates: 5
    Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

    — Criterium: Geschiktheidseisen omtrent technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid.


   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    — Eigen verklaring (Uniform Europees Aanbestedingsdocument),

    — beroepsbevoegdheid,

    — geen crimineel verleden,

    — geen faillissement of surseance van betaling,

    — geen gerechtelijke uitspraak beroepsgedragsregel,

    — geen ernstige beroepsfout,

    — betalingen belastingen en premies,

    — geen valse verklaringen,

    — betrokkenheid voorbereiding.


   2. Economic and financial standing:
   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    — Certificaten.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Restricted procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-03-21
   Local time: 12:30
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
   Date: 2017-04-10
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   NL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  De aanbesteding betreft een Europese aanbesteding volgens de niet-openbare procedure conform het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016).

  De aanbestedende dienst is met deze aanbestedingsprocedure voornemens maximaal vijf (5) geschikte gegadigden uit te nodigen om in te schrijven.

  De gemeente Eindhoven is voornemens de onderhavige opdracht door middel van een bouwteam waarbij er onderdelen in RAW (Hybride) zijn uitgeschreven, in de markt te zetten.

  Er is geen sprake van verschillende opdrachten die worden samengevoegd. Er is sprake van 1 onlosmakend, samenhangend geheel en dus 1 integrale opdracht.

  De gehele aanbestedingsprocedure zal geheel digitaal online plaatsvinden, gebruikmakende van TenderNed (www.tenderned.nl).

  Vragen moeten ingediend worden conform het format in bijlage I en onder vermelding van ‘Vragen ten behoeve van inlichtingen „Wegenstructuur Brainport Park — A. Fokkerweg”. In verband met de verwerking van de vragen is dit format in een bewerkbaar bestandsformaat digitaal verstrekt, waarin de vragen dienen te worden opgenomen. Het bestand dient uiterlijk op 24.2.2017 om 13:00 uur te zijn ingediend per e-mail naar aanbestedingen-RB@eindhoven.nl Van de tijdig ingediende schriftelijke vragen wordt een nota van inlichtingen aanmeldingsfase opgemaakt. De nota van inlichtingen aanmeldingsfase wordt gepubliceerd op Tenderned. De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor één of meerdere aanvullende inlichtingenrondes te houden. De volledige voorwaarden m.b.t. de vragen en de nota van inlichtingen zijn opgenomen in de selectieleidraad.

  Iedere belanghebbende heeft de gelegenheid om vragen te stellen over deze aanbestedingsprocedure. De gemeente zal deze vragen op basis van haar ervaring en deskundigheid beantwoorden. Klachten kunnen kenbaar gemaakt worden via het e-mail adres: aanbestedingen.meldingen@eindhoven.nl De volledige voorwaarden van de klachtenregeling zijn opgenomen in de selectieleidraad.

  Social return on investment (Sroi) maakt onderdeel uit van het inkoopbeleid van de gemeente Eindhoven en wordt voor deze aanbesteding van toepassing verklaard. Het geëiste minimale percentage social return (2 % van de aanneemsom) van dit bestek kan ingevuld worden door middel van een geldig PSO-certificaat volgens de tabel in de selectieleidraad.

  De looptijd van de opdracht zoals vermeld in afdeling II.2.7 van deze aankondiging, is slecht een indicatie van de uitvoeringsduur.

  De gunningscriteria zoals vermeld in afdeling II.2.5 van deze afdeling, worden in de inschrijvingsleidraad uitgewerkt en voorzien van wegingsfactoren. Aan de in deze aankondiging opgenomen wegingsfactoren, kunnen geen rechten worden ontleend.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Rechtbank Oost-Brabant
   Leeghwaterlaan 8
   "s-Hertogenbosch
   5223 BA
   Netherlands
   Contact person: 5223 BA
   Telephone: +31 736202020
   E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
   Internet address: http://www.rechtspraak.nl
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
  4. Service from which information about the review procedure may be obtained
   Rechtbank Oost-Brabant
   Leeghwaterlaan 8
   "s-Hertogenbosch
   5223 BA
   Netherlands
   Contact person: 5223 BA
   Telephone: +31 736202020
   E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
   Internet address: http://www.rechtspraak.nl
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-02-08

Other tenders from Netherlands за for this period

Construction work for water projects Source: TED

Construction work for water projects Source: TED

Vergunningverlener Bouwen - Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant Source: TenderNed

Vergunningverlener Bouwen - Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant Source: TenderNed

Vergunningverlener Bouwen - Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant Source: TenderNed